javascript巧用eval函数组装表单输入项为json对象的方法

本文实例讲述了javascript巧用eval函数组装表单输入项为json对象的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:

在ajax方式做web开发时,经常会遇到会保存前,收集表单输入项,组成json对象,然后把对象直接post到服务端的场景

常规做法是在js里写类似如下的代码:

var myObj = {}; 
myObj.x = document.getElementById("x").value; 
myObj.y = document.getElementById("y").value;
//... 
//然后ajax post或get提交

表单元素不多的时候,这样还好,但是如果一个表单有好几十项甚至更多输入项的时候,写这种代码就太费劲了。

好在javascript中有一个邪恶的eval函数,可以帮我们完成一些类似c#反射的工作,比如下面这样:

eval('A={}');
if (A.b==undefined)
{
 A.b = {};
}
eval('A.b.c = 1');
alert(A.b.c);

这样,我们就动态创建了一个复合对象A,明白其中原理后,可以对表单做些改进:

运单号:<input type="text" name="AwbPre" value="112" style="width:40px"/>-<input type="text" name="AwbNo" value="12312311"/><br/>
结算方式:
<select name="SettlementMode" style="width:100px">
 <option value="CASH" selected="selected">现金</option>
 <option value="MONTH">月结</option>
</select>
<br/>
不需要赋值的属性:<input type="input" name="NotMe" value="NotMe ..." isModel="false"/>
<script type="text/javascript">
function setFormModel(modelName){
 eval(modelName + "={}");
 var inputArr = document.getElementsByTagName("INPUT");
 for(var i=0;i<inputArr.length;i++){
  var isModel = inputArr[i].getAttribute("isModel");
  var itemName = inputArr[i].name;
  var itemValue = inputArr[i].value;  
  if(isModel!="false"){
  eval(modelName + "." + itemName + "='" + itemValue + "';");
  }  
 }
 var selectArr = document.getElementsByTagName("SELECT");
 for(var i=0;i<selectArr.length;i++){
  var isModel = selectArr[i].getAttribute("isModel");
  var itemName = selectArr[i].name;
  var itemValue = selectArr[i].value; 
  if(isModel!="false"){
  eval(modelName + "." + itemName + "='" + itemValue + "';");
  }  
 }
 return modelName; 
}
setFormModel("AwbModel");
alert("单号:" + AwbModel.AwbPre + "-" + AwbModel.AwbNo + "\n结算方式:" + AwbModel.SettlementMode + "\n不该有的属性:" + AwbModel.NotMe);
</script>

这样,只要form元素的name属性正确设置,需要收集表单对象时,调用一下setFormModel函数,就能快速得到一个json对象(当然这只是示例,仅处理了一级属性的情况,如果有多级属性,大家自己去扩展吧,无非就是字符串上做些文章)